بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا 

دیدار رئیس انستیتو اسلامی مسکو با ریاست بنیاد

781 فروردين 01

آقای دکتر دمیر محیالدیناف، رئیس انستیتو اسلامی، روز سه شنبه 6 فوریه با حضور در محل بنیاد مطالعات اسلامی با دکتر حمید هادوی و دکتر ناصر طبایی دیدار نمود. این دیدار به درخواست آقای محییالدینف برای انجام پروژههای مشترک جدید با بنیاد انجام گرفت.

دکتر محییالدینوف در این گفتگو اظهار نمود که: من هر جا که در کتابفروشیها به بخش آثار اسلامی مراجعه کردهام اول آثار بنیاد مطالعات اسلامی است و بعد آثار معدودی از دیگر اشخاص و مراکز نیز هست و این نشانگر موفقیت بنیاد در نشر آثار است.

رئیس انستیتو اسلامی مسکو، در ادامه افزودند: آثاری که شما بنیاد منتشر مینماید، بیشتر آکادمیک است و خیلی عموم مسلمانها را مخاطب نمیگیرد؛ ما میتوانیم با همکاری یکدیگر، آثاری تولید و عرضه نماییم که نه تنها دانشجویان دانشگاه اسلامی و امامان جماعت، که مورد مراجعه و مطالعه عموم مسلمانان نیز باشد.

ریاست محترم بنیاد، در این گفتگو اظهار داشتند که: یکی از اهداف بنیاد کار آکادمیک است. یعنی نخبگان جامعه روسیه، جامعه اصلی هدف بنیاد است. همچنین کار با مسلمانها با یک سری مشکلات مواجه میشود و آثاری با سطح پایین را میطلبد اما همکاری با انستیتو اسلامی، که یک مرکز آموزشی است، برای ما مهم است. ما آماده همکاری گسترش همکاری در تولید متون مورد نیاز و نگارشهای اسلامی هستیم.

در نهایت قرار شد که آقای محییالدیناف، چند نمونه از آثار تدوین شده را جهت بررسی و آغاز دور جدیدی از همکاریها بفرستد.

قابل ذکر است که دکتر دمیر محییالدیناف از چهرههای شاخص اداره روحانیت روسیه است. وی در سمتهای مختلفی به ایفای وظایف پرداخته است و علاوه بر آن، به عنوان چهرهای اجتماعی، سیاسی و فعال در عرصه رسانه شناخته میشود.  وی معاون اول ریاست اداره روحانیت مسلمان فدراسیون روسیه، امام خطیب منطقه پیترزبورگ و دبیر اجرایی انجمن بین المللی مسلمانان است. پیش از وی ریاست انستیتو اسلامی مسکو به عهده دکتر دمیر خیرالدیناف بود.

آخرین ویرایش در 1397 آذر 29