بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا 

ترجمه و انتشار کتاب "اسلام و مدرنیته"

1395 بهمن 11

بنیاد مطالعات اسلامی روسیه، مجموعه مقالات گردآوری شده با موضوع "اسلام و مدرنیته" با ویراستاری علمی یوگنیا فرولوا و ترجمه گیبادولین، توسط انتشارات صدرا منتشر نمود. در این کتاب سعی شده تا موضوعیت اسلام و مدرینته و ارتباط آن با فرهنگ های مختلف مورد بررسی قرار گیرد و دیدگاه های مدرن در خصوص اسلام در ایران و نقش آن مورد ارزیابی قرار میگیرد.

 

این کتاب  در سری مذهب در جهان معاصر قرار گرفته و به زودی از این مجموعه، کتاب های دیگری منتشر خواهد شد.