بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا 

ترجمه و انتشار "آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن"

1395 بهمن 11

بنیاد مطالعات اسلامی روسیه با همکاری انستیتوی شرق شناسی آکادمی علوم روسیه، اقدام و ترجمه و انتشار جلد اول کتاب " آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن" توسط انتشارات صدرا نمود. کتاب حاضر، نخستین اثر تحقیقی مستقل درباره نگرش های تربیتی ابوحامد محمد غزالی (450 - 505 هـ . ق) در زبان فارسی است و در آن کوشش شده است از راه توصیف و تحلیل و ترکیب، و گاه نقد و تطبیق نگرش های تربیتی غزالی، گوشه هایی از دیدگاه های تربیتی وی شناسانده شود.

مجموعه پنج جلدی آرای تربیتی دانشمندان مسلمان، مسیر تاریخی اندیشه‌های تربیتی حدود سی متفکر و مربی اسلامی را در دوره اول یعنی از آغاز شکل‌گیری اندیشه‌ اسلامی تا قبل از تماس با تحولات علمی و فنی غرب ترسیم می‌نماید و چگونگی تأثیر آرای فلسفی ـ یا باورهای دینی ـ را بر دیدگاههای خاص تربیتی در اندیشه هر متفکّر نمایان می‌سازد. این مجموعه به روش توصیفی آرای برخی از متفکران برجسته را گزارش می‌دهد. متفکران انتخاب شده بر پایه ملاکهایی مانند برجستگی علمی و صاحب اثر مکتوب اخلاقی و تربیتی بودن، انتخاب شده‌اند که اعم آنان عبارت‌اند از: جاخط، ابن سحنون، فارابی، قاسبی، اخوان الصفا، ابن‌سینا، مسکویه، زرنوجی، شیخ اشراق، خواجه‌نصرالدین طوسی، مولوی، سعدی، ابن خلدون، علامه مجلسی، ملامهدی و احمد نراقی و امام محمدغزالی.

 

انتشار این کتاب به زبان روسی که با استقبال زیادی نیز در میان خوانندگان روس روبرو شد، قدم بزرگی در توسعه افکار اسلامی اندیشمندان و متفکران بزرگی علمی بوده و می‌تواند زمینه‌ای فراهم آورد تا در آینده سیر تحول اندیشه‌های تربیتی متفکران مسلمان و مراحل تطور و ارتباط تاریخی اندیشه‌های هر کدام بازشناسی شود و همچنین مقدمه‌ای بر طبقه‌بندی مکاتب تربیتی در تاریخ اسلام و نقد و تحلیل آنها میباشد.