بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا 

روابط ملکی-حقوقی در داغستان در قرن XV-XVII

1395 اسفند 24

بنیاد مطالعات اسلامی روسیه با همکاری دانشگاه دولتی داغستان، اقدام به انتشار کتاب روابط ملکی-حقوقی داغستان در فاصله زمانی قرن 17-15 نمود. این کتاب که با تالیف آرسن محمدوف و زوراب محمدوف میباشد، به بررسی روابط ملکی- حقوقی، مالکیت زمین و سیستم فئودالی در داغستان در قرن XV-XVII میپردازد. این موضوع، یکی از مسائل مهم تاریخی میباشد که مورد توجه بسیاری از تاریخ شناسان و دانشجویان این حوزه است. چاپ این کتاب که به عنوان جزوه آموزشی نیز در دانشگاه تدریس خواهد شد، قدم بزرگی در راستای انتشار و توسعه موضوعات تاریخی در حوزه زمین و روابط فئودالی در محدوده روسیه میباشد و باعث افتخار است که کتاب های ما، در روسیه منبع بسیار ارزشمندی برای تاریخ دانان و دانشجویان، و علاقه مندان این موضوعات میباشد.