بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا 

انتشار کتاب "ابوالقاسم کعبی و غروب مکتب بغدادی معتزلیزم"

1396 فروردين 07

بنیاد مطالعات اسلامی با همکاری انستیتوی فلسفه، کتاب دیگری از سری اندیشه های فلسفی جهان اسلام به نام " ابوالقاسم کعبی و غروب مکتب بغدادی معتزلیزم" با تالیف فاریس نفال توسط انتشارات صدرا به چاپ رساند. ویراستاری علمی این کتاب توسط پروفسور انستیتوی فلسفه، آقای اسمیرنوف انجام شده است.در این کتاب برای اولین بار به تحلیل نظریات ابوالقاسم بلخی از متکلمان مشهور معتزله بغداد و مکتب معتزلی پرداخته شده است.