بنیاد مطالعات اسلامی روسیه

مبانی اقتصاد اسلامی

1396 ارديبهشت 08

کتاب «مبانی اقتصاد اسلامی»، مجموعه مقالاتی از اساتید اقتصاد اسلامی ایران را دربر دارد که توسط پژوهشگاه حوزه و دانشگاه گردآوری و تدوین گردیده است و ترجمه روسی آن به سفارش بنیاد توسط جاوید میرزایف انجام شده و در 176 صفحه از سوی انتشارات صدرا در مسکو منتشر شده است.ویراستاری علمی این کتاب توسط ویتالی آوتونوموف، پروفسور و اقتصاددان روسیه و از اساتید برجسته مدرسه عالی اقتصاد و مدیر گروه دانشکده اقتصاد جهانی و روابط بین الملل آکادمی علوم روسیه انجام شده است.