بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا 

پرشیا: تاریخ کشوری ناشناخته

1396 شهریور 28

کتاب "پرشیا: تاریخ کشوری ناشناخته" به قلم دکتر سیدناصر طبائی و الکس گروموف، برای بار سوم با حمایت بنیاد مطالعات اسلامی روسیه و انتشارات صدرا در 768 صفحه انتشار یافت. در چاپ سوم، اطلاعات و فصل هایی اضافه شده و بخش تصاویر، جامع تر گردیده است.