چاپ کردن این صفحه

تماس با ما

1396 آذر 01

آدرس دفتر بنیاد :روسیه - مسکو - خیابان کارووی وال ساختمان 7 بلوک 1 طبقه دوم 

Address: Koroviy Val st., 7, of. 1a, Moscow, 119049

ایمیل : islamfond@gmail.com

تلفن : Телефон: +7 (499) 230-02-78.

فاکس :  Факс: +7 (499) 230-13-88.

آخرین ویرایش در 1397 آذر 29