بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا 

پژوهشگاه

اشاره: مراسم رونمایی مشترک نشر روسی مفتاح الغیب صدرالدین قونوی و سنجه‌هايی در دین‌پژوهی معاصر اثر حمیدرضا آیت اللهی روز 28 خرداد 1394 در انستیتو فلسفه آکادمی علوم روسیه ـ مسکو برگزار گردید. این مراسم…
پیروان اسلام در روسیه، تقریبا در تمام مناطق فدراسیون زندگی می‌کنند و متعلق به 40 گروه قومی مختلف هستند. مناطق متمرکز سکونت مسلمانان روسیه عبارت است از قفقاز شمالی، حوزه ولگا، اورال، سیبری غربی. اکثر…
نهادهای سنتی جوامع داخل روسیه و سیبری در اواخر قرن هجدهم و آغاز قرن بیستم سیستم ملت. انجمن مسلمانان بخش اروپایی روسیه و سیبری در سال 1788 توسط دولت روسیه به شکل مجمع روحانیت دینی…
اشاره: متن پیش رو، ترجمه بخش مقدمه کتاب «نهادهای جوامع مسلمان روسیه در منطقه‌ی ایدیل ـ اورال» اثر آیدار یوریویچ خایبوتدینوف است. دکتر خایبوتدینوف، استاد «انستیتو تاریخ شهاب‌الدین مرجانی ـ آکادمی علوم جمهوری تاتارستان» است.…
قدیمیسم (برگرفته از واژه عربی قدیم: به معنای کهن). منظری جهانبینی و نوعی ایدئولوژی است که نمایانگر واریانت «سنت‌گرائی» تاتاری، معطوف به تقدیس و حفظِ شکل تغییر نیافته ارزشهای دینی و اخلاقی، وضعیت جامعه و…
اشاره: این مقاله در «کنفرانس میراث مکتوب به زبانهای فارسی، عربی و ترکی» در انستیتو دستنویسهای شرقی فرهنگستان علوم روسیه در سنت پترزبورگ به تاریخ 24 نوامبر 2017– روسیه توسط آقای دکتر حسین متقی ارائه…
یورو اسلام، مفهومی است منعکس‌کنندۀ یکی از گرایشهای جستجوی فکری روشنفکران اروپایی و تاتار، در جهت تعیین جایگاه اسلام در جامعۀ معاصر و استخراج اصول سازگاری آن با ارزشهای تمدن اروپای غربی است. اصطلاح یورو…
اشاره: اسلامشناسی در روسیه دارای پیشینه‌ای طولانی و مکتب ویژه‌ای است. همسایگی روسیه با بخش عمده‌ای از دنیای اسلام و گسترش امپراتوری روسیه به داخل جغرافیای اسلام، مجموعه‌ی غنی و منحصربفردی از آثار اسلامی را…